ПРОГОКОЛИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "МИЗИЯ-96" АД ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ

Протокол от общото събрание през 2013 год.
Протокол от общото събрание през 2014 год.
Протокол от общото събрание през 2015 год.
Протокол от общото събрание през 2016 год.
Протокол от общото събрание през 2017 год.
Протокол от общото събрание през 2018_1 год.
Протокол от общото събрание през 2018_2 год.
Протокол от общото събрание през 2019 год.
• Протокол от общо събрание на акционерите 2020 год.

ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "МИЗИЯ-96" АД ПРЕЗ 2021 ГОД.

Покана за общо събрание

Пълномощно за представляване на акционер- в Общото събрание на акционерите на „МИЗИЯ-96” АД

Регистрация в Търговския регистър

Годишен доклад за дейността

Доклад на независимия одитор

Отчет на директора за връзки с инвеститори

Правила за гласуване на общото събрание на акционерите чрез пълномощник

• Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Мизия - 96" АД

Доклад за прилагане политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Мизия - 96" АД

Баланс на "Мизия - 96" АД

Предложение на съвета на директорите по т.9  от дневния ред

Предложение на съвета на директорите по т.10  от дневния ред

Доклад за дейността на одитния комитет

• Протокол от заседанието на СД

 Протокол от обшото събрание на акционерите 2021 год.

• Удостоверетие за актуално състояние/пълномошни