ПРОГОКОЛИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "МИЗИЯ-96" АД ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ

Протокол от общото събрание през 2013 год.
Протокол от общото събрание през 2014 год.
Протокол от общото събрание през 2015 год.
Протокол от общото събрание през 2016 год.
Протокол от общото събрание през 2017 год.


ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "МИЗИЯ-96" АД ПРЕЗ 2018 ГОД.

 • Покана за общо събрание


Пълномощно за представляване на акционер- в Общото събрание на акционерите на „МИЗИЯ-96” АД

Годишен доклад за дейността

Доклад на независимия одитор

Отчет на директора за връзки с инвеститори

Правила за гласуване на общото събрание на акционерите чрез пълномощник

Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Мизия - 96" АД• Протокол от общото събрание на "Мизия - 96" АД

Баланс на "Мизия - 96" АД

Предложение на съвета на директорите по т.9 от дневния ред

Предложение на съвета на директорите по т.10 от дневния ред

Доклад за дейността на одитния комитет

• Отказ за провеждане на общо събрание и писмо

• Протокол от общото събрание


ДОКУМЕНТИ ЗА ІІ-то ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "МИЗИЯ-96" АД ПРЕЗ 2018 ГОД.

Покана и пълномощно за общо събрание

Пълномощно за представляване на акционер- в Общото събрание на акционерите на „МИЗИЯ-96” АД

Протокол от заседание на СД

Материали за ОС

Свидетелства за съдимост

• Протокол от общото събрание